Şcoala, ca o necesitate umană, s-a înfiinţat în comună în urma Legii instrucţiei publice din anul 1864.
Primele forme organizate de învăţământ apar în Moldova încă din secolul al XVIlea, Şcoala de la Cotnari.
În timpul domniei lui Vasile Lupu, a lui Constantin Mavrocordat şi a lui Alexandru Ghica, învăţământul face progrese remarcabile, dar anul şcolar 1858 constituie un moment cu totul deosebit pentru învăţământul sătesc din Moldova. Este cunoscut rolul învăţământului pentru dezvoltarea oricărui neam şi de aceea
ar fi fost de prisos a argumenta necesitatea organizării lui într-o societate modernă. Cine se apleacă cu interes şi cu migală asupra filelor istoriei neamului nostru va constata cu uşurinţă faptul că încă din Evul Mediu au existat preocupări pentru a asigura accesul la ştiinţă de carte, chiar dacă, pentru început, marea masă a populaţiei nu putea beneficia de acest mijloc de iluminare a minţii.

Învăţământul îşi are începuturile în Ţările Române, legate de singura instituţie de cultură din vechime, care era biserica. În biserici şi mănăstiri au apărut primele manuscrise, primele cărti mai apoi, şi aceste sfinte lăcaşe asigurau contactul cu cuvântul scris. Procesul instructiv educativ la nivelul populaţiei şcolare şi preşcolare din Comuna Pânceşti se desfăşoară (conf. PUG) după cum urmează:
Ø Învăţământul preşcolar – Grădiniţa cu program normal Nr.1. Pânceşti,
– Grădiniţa cu program normal – Nr. 3. Pânceşti – Fulgeriş,
– Grădiniţa cu program normal Petreşti,
– Grădiniţa cu program normal Soci.
Ø Învăţământul primar – Şcoala cu clasele I-IV Chilia Benei,
– Şcoala cu clasele I-IV Fundu Văii,
-Şcoala cu clasele I-IV Nr.2 Pânceşti
-Şcoala cu clasele I-IV Nr. 3 Pânceşti,
Ø Învăţământul gimnazial – Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 Pânceşti
-Şcoala cu clasele I-VIII Fulgeriş
-Şcoala cu clasele I-VIII Petreşti,
-Şcoala cu clasele I-VIII Soci.

Conform „Anuarului Statistic al Judeţului Bacău” – ediţia 2017, situaţia numerică a şcolarilor şi preşcolarilor comunei la nivelul anului școlar 2015/2016 a fost următoarea:

Învăţământul preşcolar – 77 preşcolari,

Învăţământul primar și gimnazial – 446 elevi,

Total elevi = 523 elevi
Situaţia numerică a personalului ce ce funcţionează în domeniul învăţămât şi
educaţie în cadrul comunei, este următoarea:
✓ Cadre didactice – 6 educatoare

✓ 14 învăţători/învăţătoare

✓ 21 profesori/profesoare

✓ Personal nedidactic şi auxiliar – 2 + 10

Spaţiul în care se desfăşoară activitatea educativă este reprezentat de cele 33 de săli de clasă + cabinete şi 4 laboratoare la care se adaugă cancelariile, cabinete director şi secretariat, holuri, spaţii destinate depozitării materialului didactic specific, grupurile sanitare şi magaziile ce adăpostesc combustibilul lemnos necesar încălzirii cât şi alte materiale de reparaţii şi întreţinere.

Prin eforturile comunității, starea școlilor și grădinițelor din comună este una bună, sunt renovate, au termopan, au acoperișurile schimbate pentru a nu fi probleme în anotimpurile reci și ploioase.

Ca în orice comunitate rurală, și în comuna Pâncești se înregistrează situații de abandon școlar, acest fapt se poate observa și în faptul că, în comună există 198 de persoane fără școală (recensământ 2011). Prevenirea situațiilor de abandon școlar se poate realiza prin intermediul serviciilor educaționale de tip after school. Reintegrarea școlară a copilului care a abandonat școala într-o anumită etapă trebuie să fie o prioritate la nivel comunitar.

Educația formală pentru copii trebuie completată cu activități extracurriculare care să permită dezvoltarea copiilor în funcție de aptitudini și abilități, eventual și prin cuprinderea lor în centre vocaționale care să ofere un context civilizat și educativ de petrecere a timpului liber. Însă, avand în vedere lipsa fodurilor cu care se confruntă majoritatea comunelor, practic această posibilitate, fiind cea mai la îndemînă pentru autorități, este practic dată la o parte tocmai din lipsa fondurilor.
În ceea ce privește educația continuă, la nivelul comunităților rurale, lipsește infrastructura și lipsesc activitățile referitoare la educația adulților. În contextul actual,
educația adulților și investiția în resursa umană este o prioritate, motiv pentru care, orice comunitate rurală trebuie să aibă în vedere un obiectiv care să vizeze crearea contextului favorabil exercitării activităților din acest domeniu. În acest fel membrii comunității, tinerii, șomerii, vor avea acces la informașie, servicii de formare, calificare și recalificare.

Bibliotecă
Încercările de ridicare culturală a lumii rurale de la sfârşitul veacului al XIX-lea au avut în anul 1898 un moment de adevărată cotitură. În Monitorul Oficial nr.193 din 2 decembrie se publică o „deciziune” pentru înfiinţarea bibliotecilor publice (numite atunci populare) din România.
În perioada interbelică, mai ales în a doua parte a perioadei, biblioteca a fost unul din elementele de bază în ceea ce priveşte lărgirea orizontului ştiinţific şi spiritual al locuitorilor comunei.