Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
38 / 2021 PRIVIND APROBAREA PREDARII FONDULUI DE CARTE DE LA BIBLIOTECA COMUNALA SCOALA GIMNAZIALA PANCESTI 25-06-2021
37 / 2021 PRIVIND APROBAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI STATUTULUI ASOCIATIEI DENUMITA ASOCIATIA DE DEZVOLARE INTERCOMUNITARA DE UTILITATE PUBLICA PANCESTI - CORBASCA - TATARASTI - GAZ , JUD BACAU 25-06-2021
36 / 2021 PRIVIND APROBAREA ATRUBUIRII IN FOLOSINTA GRATUITA SI INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE COMODAT PENTRU O SUPRAFATA PARTIALA DE 13 MP DIN IMOBILUL SITUAT IN SAT PANCESTI, COM PANCESTI, CONSTRUCTIA C1, NR CADASTRAL 319 - C1, JUD BACAU, PROPRIETAR UAT COMUNA PANCESTI, CIF 4455552 25-06-2021
35 / 2021 PRIVIND STABILIREA MANDATULUI REPREZENTANTULUI LEGAL AL UAT COMUNA PANCESTI PENTRU SEDINTA ADUNARII GENERALE A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BACAU CONVOCATA PENTRU DATA DE 25.06.2021 SI PENTRU SEDINTA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR A SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA DIN 28.06.2021 25-06-2021
34 / 2021 PRIVIND STABILIREA LIMITELOR DE REPREZENTARE A REPREZENTANTULUI LEGAL AL UAT PANCESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA LA CARE COMUNA PANCESTI ESTE ACTIONAR SI IN AGA ASOCIATIA DE DEZVOLARE INTERCOMUNITARA BACAU 25-06-2021
33 / 2021 PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITATILOR ORGANIZARII SI DERULARII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR/ACORDURILOR CADRU PENTRU ACHIZITIONAREA PRODUSELOR AFERENTE PROGRAMULUI PENTRU SCOLI AL ROMANIEI PENTRU ANII SCOLARI 2021 - 2022 SI 2022- 2023 25-06-2021
32 / 2021 PRIVIND APROBAREA INTRODUCERII IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI PANCESTI, JUD BACAU A INVESTITIEI " MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COM PANCESTI, JUD BACAU" 25-06-2021
31 / 2021 PRIVIND APROBAREA INTRODUCERII IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI PANCESTI, JUD BACAU A INVESTITIEI " AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATATIE AGRICOLA - COMUNA PANCESTI, JUD BACAU" 25-06-2021
30 / 2021 PRIVIND ALEGEREA DOAMNEI COSTACHE IRINA LIA CA PRESEDINTE DE SEDINTA PENTRU LUNILE IUNIE, IULIE, AUGUST 2021 25-06-2021
29 / 2021 privind aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul de investitii "Modernizare drumuri satesti in satul Soci, comuna Pancesti, jedetul Bacau" 28-05-2021
28 / 2021 privind aprobarea dezmembrarii imobilului identificat cu numar cadastral 61781 in suprafata de 10000mp in doua imobile 28-05-2021
27 / 2021 privind asocierea cu judetul Bacau pentru finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanelor cu handicap de pe raza comunei Pancesti 28-05-2021
26 / 2021 privind aprobareasolicitarii prelungirii scrisorii de garantie din partea fondului de garantare pentru proiectul "Reabilitare si dotare Camin Cultural Pancesti, jud Bacau" 28-05-2021
25 / 2021 privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Pancesti si Consiliului local Pancesti, jud Bacau 28-05-2021
24 / 2021 privind aprobarea masurilor pentru gospodarirea Comunei Pancesti, jud Bacau, incepand cu anul 2021 28-05-2021
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează